Idea univerzity

V deviatich prednáškach kardinál John Henry Newman vysvetľuje cieľ univerzity, ukazuje, ako k jeho naplneniu môžu univerzity prispieť, dáva ho do vzťahu k iným dôležitým dobrám, akými sú vedecké poznanie, ekonomická či politická užitočnosť alebo náboženská viera a ukazuje na dôsledky, ktoré možno očakávať, keď na tento cieľ univerzity rezignujú. Z odstupu vyše 150 rokov od napísania prvej časti Idey univerzity možno Newmanov text čítať ako proroctvo.

Pridanú hodnotu tvorí šesť esejí od slovenských akademikov, z ktorých prvá sa zameriava hlavne na život a dielo kardinála Newmana a ďalších päť kriticky reflektuje hlavné tézy Idei univerzity zo súčasnej perspektívy.

Juraj Šúst, akademik Kolégia Antona Neuwirtha a editor

Autor: Kardinál John Henry Newman

Vydavateľstvo: Kolégium Antona Neuwirtha, P.O.Box 51

ISBN: 9788097054670

Categories