Ján Pastorek

Aplikovaná informatika

Univerzita Komenského

Bydlisko: Rozhanovce