Život v plnosti

Život v plnosti [2010, 2013]

Má ľudský život zmysel? Dá sa prežiť šťastne a naplno? Ako nájsť odpoveď na tieto zložité otázky?

Kniha Život v plnosti je pozitívnym sprievodcom problematikou morálky a spoločnosti. Čitateľovi nepribližuje iba určitý spôsob myslenia ako kľúč k pochopeniu zmyslu zložitého sveta – kľúč k dosiahnutiu pravého šťastia, ale sprevádza ho aj základnými piliermi kresťanského myslenia a svetonázoru.

David Albert Jones osvetľuje základné univerzálne hodnoty spoločné pre všetky ľudské spoločenstvá a objasňuje, ako kresťanské učenie stavia na týchto základoch koncept odpustenia, lásky a sebadarovania. Na objasnenie súvislostí a odpovedí Cirkvi autor využíva mnohé okruhy aktuálnych problémov, ktorým dnes čelia jednotlivci aj spoločnosť ako celok.

Kolégium Antona Neuwirtha
1. vydanie: ISBN 978-80-970546-0-1, EAN 9788097054601
2. vydanie: ISBN 978-80-970546-5-6, EAN 9788097054656

Categories