Vysokoškolské Kolégium

Akademický tím

Učitelia rezidenčného programu pre vysokoškolákov a absolventov stredných škôl v Ivanke pri Dunaji

Mgr. MARTIN LUTERÁN, M.Jur., M.Phil., D.Phil.
 
Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v štúdiu práva a právnej filozofie pokračoval na Oxfordskej univerzite pod vedením Johna Finnisa. V doktorandskom výskume sa zameral na niektoré otázky týkajúce sa proporcionality v práve a etike s osobitným zreteľom na európske právo v oblasti ľudských práv, za čo v roku 2009 získal na Oxforde titul doktor filozofie.
 

V tom istom roku založil s priateľmi Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré dodnes vedie. Zároveň bol do roku 2011 prvým predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré založil v roku 2002. V roku 2015 hosťoval ako lektor na John Jay Institute vo Filadelfii. Okrem vedenia seminárov pre študentov vysokoškolského Kolégia prednáša o etike, prirodzenom zákone a charakterovom vzdelávaní aj stredoškolákom a odbornej verejnosti.

 

 

BRANISLAV KULJOVSKÝ, PhD. (S.T.D.)
 
Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou.
 

V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

 

Mgr. MATÚŠ SITÁR, PhD.
 
Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám. 
 

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

 

 

SAMUEL TRIZULJAK, MSt., MA.
 
Samuel vyštudoval politické vedy a históriu na univerzitách v Cambridgei (bakalárske štúdium), v Oxforde (magisterské štúdium) a v Heidelbergu, kde bol na výmennom pobyte. Ako doktorand sa aktuálne venuje cirkevným dejinám a dejinám stredoeurópskeho politického myslenia na Univerzite Karlovej v Prahe.
 
Jeho eseje a články vyšli v médiách ako Postoj, Týždeň, Štandard, Impulz, Verbum alebo Teologia Polityczna. Jeho kniha Na výške do hĺbky: 33 rád veriacim študentom v Bratislave, na Oxforde alebo kdekoľvek inde vyšla v septembri 2021. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a v súčasnosti v Kolégiu vyučuje kurz slovenských dejín 19. a 20. storočia. Doma je v Bratislave.

 

 
 
Ing. RÓBERT TOTH, MLitt.
 
Róbert najskôr absolvoval inžiniersky program informačných technológií na Vysokom učení technickom v Brne. Po ročnom štúdiu v Kolégiu Antona Neuwirtha a letných seminároch o prirodzenom zákone na Witherspoon Institute v Princetone sa rozhodol študovať filozofiu na Trnavskej univerzite s polročným pobytom na Katolíckej univerzite Leuven. Magisterský stupeň ukončil s vyznamenaním na University of St Andrews v Škótsku v roku 2018. Momentálne dokončuje doktorandský výskum Platónovho esencializmu na Trinity College v Dubline.
 

Od roku 2021 je akademikom vo vysokoškolskom programe Kolégia, kde vedie tutoriály z morálnej a politickej filozofie. Okrem toho technicky zastrešuje chod Akadémie veľkých diel a spolupracuje v jej metodickom tíme.

 

Dr. WILLIAM E. CARROLL
 
William Carroll je váženým hosťujúcim profesorom na fakulte filozofie Univerzity ekonómie a práva Zhongnan v čínskom Wuhane. Zároveň hosťuje ako profesor filozofie aj na čestnom kolégiu Hongyi Wuhanskej univerzity. Zaoberá sa európskou históriou a históriou vedy. Venuje sa téme aristotelovského chápania vedy v stredovekom islame, judaizme a kresťanstve, okrem toho rozvíja doktrínu stvorenia ex nihilo. Pôsobí aj v Južnej Amerike, kde prednáša a organizuje workshopy o Tomášovi Akvinskom a súčasnej vede. Je autorom niekoľkých kníh, medzi nimi aj knihy Stvorenie a veda, ktorej slovenský preklad vydalo Kolégium.
 

Ako vedúci výskumný pracovník vedie v Kolégiu semináre o vzťahu metafyziky so súčasnou vedou a o koncepte stvorenia ex nihilo.