Blogové články

Vláda

JÁN TOMAŠTÍK  Slovo „vláda“ často zanecháva v ústach horkú pachuť a zdá sa, že na to môže existovať niekoľko rôznych dôvodov. Možno naši favoriti nezvíťazili vo voľbách a namiesto nich sú tam arcinepriatelia toho, čo chceme vidieť v spoločnosti. Možno každú vládu vnímame len ako nutné zlo. Možno vnímame

Viac

Pravda

BRANISLAV KULJOVSKÝ Sv. Tomáš Akvinský tvrdí, že najvyšší cieľ ľudského života je poznať pravdu. Keď sa rehoľník vzdáva majetku, aby sa mohol oddať štúdiu a kontemplácii, disponuje sa dokonca pre vznešenejší cieľ ako je pomoc chudobným. To bola Tomášova odpoveď na kritiku novovzniknutých rehoľných rádov

Viac

Monarchia

MARTIN MIHALIK Korene filozofie v starovekom Grécku siahajú k hľadaniu arché, teda počiatku všetkých vecí. Už prvý grécky filozof hľadajúci takýto počiatok – Táles – prichádza s tvrdením, že to, z čoho sú všetky veci (z čoho vznikajú a zanikajú), je voda. Ďalší myslitelia budú

Viac

Život a smrť

MARTIN LUTERÁN Mohlo by sa zdať, že život a smrť nie sú vhodné dvojičky. Je medzi nimi zjavná asymetria. Život predsa označuje všetok čas od momentu nášho vzniku, kedy sa dosahovaním rozličných dobier stávame plnším človekom. A smrť je iba koncom tohto nám známeho života. 

Viac

Povinnosť

JÁN TOMAŠTÍK  Moderná doba je dobou práv. Takmer pre kohokoľvek, kto chce zvýrazniť nejaký svoj nárok, je naporúdzi šikovný a veľmi silný výrok: „Mám na to právo.“ Pre fungovanie modernej spoločnosti sa zdá nevyhnutné dôrazné dodržiavanie veľkých ľudskoprávnych dokumentov, ktoré sú akýmisi myšlienkovými testamentmi svojej doby.

Viac

Trest

MARTIN LUTERÁN Načo je dobrý trest? Hlasy niektorých dnešných výchovných teórii hovoria, že nie je dobrý na nič a treba ho spolu s odmenami úplne eliminovať. Tí, ktorí trest pokladajú za nevyhnutný, či už vo výchove alebo aspoň v spoločnosti, často vnímajú zmysel trestu v

Viac

Našej vízii bude pomáhať nová Rada poradcov

Nová platforma spojí občianske aj cirkevné autority v snahe pomôcť vízii Kolégia Antona Neuwirtha. Prvýkrát sa stretne v stredu 19. októbra. Pozvanie prispieť k napredovaniu Kolégia Antona Neuwirtha prijalo jedenásť osobností z podnikateľského, občianskeho aj cirkevného prostredia. Rada poradcov vytvorí priestor skúseným odborníkom, ktorí veria

Viac

Otroctvo

MARTIN MIHALIK Anglický matematik a filozof Alfred North Whitehead vo svojom diele charakterizoval Európsku filozofickú tradíciu ako „série poznámok k Platónovi” (Whitehead, Process and Reality, 1978, s 39). Whitehead pod takouto charakteristikou nemyslel, že by neskoršia Európska filozofia neprišla po Platónovi s ničím novým, predsa však označil tohto

Viac

Spravodlivosť

MARTIN LUTERÁN Spravodlivosť je jedna zo štyroch kardinálnych cností spolu s rozumnosťou, odvahou a miernosťou. Ide o trvalú dispozíciu dávať každému to, čo mu patrí. Už pri prvom počutí tejto klasickej definície spravodlivosti je každému jasné, že určiť, čo je spravodlivé si vyžaduje posúdiť najprv

Viac