Vysokoškolské Kolégium

ŠTUDIJNO-FORMAČNÝ PROGRAM INTERNÁTNEHO TYPU V IVANKE PRI DUNAJI

Kolégium bolo založené v roku 2009 podľa vzoru prestížnych stredovekých univerzít. Tak ako v Oxforde, aj tu študenti a učitelia spolu žijú v jednom areáli, diskutujú, stolujú a modlia sa. Ak sa chceš naučiť kriticky myslieť, formulovať argumenty a posudzovať ich pravdivosť a ak máš zároveň túžbu rásť aj osobnostne a duchovne, Kolégium je miesto pre teba.

Počas štúdia v Kolégiu nielen rozšíriš svoje znalosti z rôznych oblastí, ale naučíš sa aj počúvať iných a zrozumiteľne vyjadrovať svoje myšlienky a obhájiť ich. Kolégium chce podnietiť intelektuálny rast mladého človeka a schopnosť kriticky myslieť tak, aby pri tom nestrácal srdce. Schopnosti, ktoré počas štúdia v KAN nadobudneš, ti nepomôžu iba v ďalšom štúdiu, ale aj v profesionálnom či osobnom živote.

 

Základnou vyučovacou metódou sú semináre, na ktorých prebieha diskusia o prečítanej literatúre a písanie argumentačných esejí. Program je doplnený o diskusie s hosťami z rôznych sfér verejného aj súkromného sektora, víkendové tréningy mäkkých zručností či duchovné obnovy.

Štúdium

Vyber si jednoročný alebo dvojročný študijný program

Záujemcovia o štúdium si môžu vybrať, či sa prihlásia do jednoročného alebo dvojročného programu. Obsah štúdia je rovnaký, rozdiel je v dĺžke štúdia a tým aj v jeho intenzite. Pre štúdium popri vysokej škole alebo práci je vhodnejší dvojročný program. Jednoročný program je veľmi intenzívny a časovo náročný a preto neodporúčame mať okrem neho ďalšie záväzné aktivity (škola, práca).

Študenti jednoročného intenzívneho programu majú výučbu so študentmi prvého aj druhého ročníka dvojročného programu. Jednoročný program sa teda od dvojročného líši iba časovou náročnosťou a organizáciou štúdia, nie svojím obsahom.

Nie je možné povedať, ktorý program je lepší. Skúsenosti našich študentov ti pomôžu rozhodnúť sa, ktorý je vhodnejší práve pre teba:

Čo ti Kolégium ponúka?

 • Kvalitné humanitné vzdelávanie, ktoré rozvíja nielen myseľ, ale aj charakter človeka
 • Štúdium v štýle prestížnych univerzít, ktoré spočíva v čítaní diel veľkých autorov, v diskusii a v poctivom hľadaní odpovedí na zásadné životné otázky
 • Pedagógov, ktorí sa o teba zaujímajú a chcú byť tvojimi partnermi na ceste za poznaním
 • Život v komunite inšpiratívnych 28 mladých ľudí
 • Internát v priestoroch kaštieľa z 18. storočia
 • Víkendové aktivity zamerané na rozvoj praktických zručností
 • Kolokviá (stretnutia) s inšpiratívnymi osobnosťami z rôznych oblastí verejného života 

Akademický pilier

V Kolégiu nečakaj klasické prednášky. Dôraz kladieme na čítanie pôvodných textov (t.j. nie učebníc), korektnú a otvorenú diskusiu, písanie esejí a schopnosť vyjadriť svoj názor. Nebudeme od teba vyžadovať memorovanie faktov, pretože nám viac záleží na porozumení textu, kritickom zvážení platnosti argumentov, reagovaní na ne a ponúknutí svojho osobného stanoviska k téme. 

Výučba prebieha na seminároch a tzv. tutoriáloch s akademikmi, na ktoré sa študenti vopred pripravujú a potom, vo veľkých či menších skupinách, diskutujú o danej téme. 

Semináre a príprava

Príprava spočíva v čítaní textov, ktoré študenti vopred dostanú. Jej súčasťou je aj odpovedanie na niekoľko otvorených otázok. Ich cieľom je pomôcť študentom hlbšie sa zamyslieť nad najdôležitejšími časťami textu a zistiť, či mu porozumeli. 

Semináre sú 90-minútové stretnutia so spolužiakmi a akademikmi, na ktorých prebieha diskusia o problematike, o ktorej si študenti v rámci prípravy prečítali v texte.

Semináre slúžia na prehĺbenie porozumenia čítaných textov, spoločné hľadanie odpovedí na vyplývajúce otázky a ich cieľom je spolu porozumieť tomu, čo autor v texte povedal.

 

Tutoriály

Sú to menšie stretnutia trojice študentov s akademikom. Spolu podrobnejšie rozoberajú témy a otázky uplynulého seminára. Na tutoriáli sa študenti pripravujú písaním esejí, ktoré potom čítajú a navzájom si na ne reagujú.

 

Eseje

Akademické eseje v kolégiu sú štrukturované kritické zamyslenia sa nad určitým problémom, opierajúce sa o vedomosti, ktoré študenti získali na seminároch.

Študenti v nich ponúknu svoj názor, odpoveď na nejakú otázku, ktorú obhajujú argumentmi aj reagovaním na námietku. Cieľom esejí je rozvíjať myslenie, vedieť si utvoriť aj obhájiť svoj názor a diskutovať s autorom textu.

 

Kolokviá

Ide o pravidelné neformálne stretnutia s významnými osobnosťami slovenského verejného života. Inšpiratívni hostia ponúkajú svoj príbeh a skúsenosti a diskutujú so študentmi o aktuálnych témach.

 

Predmety

Tento kurz nebude o nezáživnom filozofovaní nad čímsi abstraktným. Skôr naopak, Morálna filozofia sa ťa (do)týka viac, než si myslíš.

Čo je to šťastie? Čo má človek robiť preto, aby žil dobrý život? Odpovede nielen na tieto otázky hľadali už mnohí filozofi – Sokrates, Aristoteles, Tomáš Akvinský a ďalší. Na tomto kurze sa nad nimi môžeš zamyslieť aj ty.

Budeš skúmať v čom podľa filozofov spočíva pravé priateľstvo, aké cnosti a aké neresti môže mať človek a čo je potrebné vziať do úvahy pri posudzovaní ľudského skutku.

,,Kurz morálnej filozofie je veľmi dobre tematicky vystavaný, venovali sme sa témam ako morálnosť ľudského skutku, otázka potratov alebo konečný cieľ človeka. Tieto témy sú nesmierne dôležité, najmä pre ich aktuálnosť a mnohé, často nezmyselné diskusie, ktoré okolo nich prebiehajú.”

Či už si v politika doma alebo je to pre teba skôr niečo, čomu nerozumieš, kurz Politickej filozofie ti ponúkne širší pohľad a pomôže ti spoznať ju. Spolu s Tocquevillom, Millom, či Novakom sa budeš môcť zamyslieť nad tým, ako má fungovať ľudská spoločnosť a demokracia, čo je to sloboda a do akej miery môže do nej štát zasahovať. Alebo sa nechaj prekvapiť aj inšpirovať konceptom munus regale, ktorý má čo povedať aj dnešnej dobe a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Áno, teológia je o Bohu. Nie, tento kurz nebude o presviedčaní, ani o študovaní Katechizmu katolíckej cirkvi. Bude o otváraní témy, ktorá pozýva hľadať pravdu o našom vzťahu k Bohu. Hoci má poznanie tejto pravdy veľký význam pre ľudský život, na to, aby si ju poznával, nemusíš byť katolík, ani veriaci. Stačí, ak budeš ochotný a otvorený. Spolu s profesorom Ratzingerom budeš hľadať odpovede na to, či je viera vecou rozumu alebo citov, aký je vzťah kresťanstva a iných náboženstiev a ako je to vlastne s Bohom, ktorý je jeden no zároveň sú traja.

,,Ako druháci sme mali v prvom semestri kurzy teológie a umenia. Teológia bola mimoriadne zaujímavá, v prvej časti sme sa zaoberali Bibliou ako jej primárnym zdrojom. V druhej časti sme hľadali odpovede na najpálčivejšie a najzákladnejšie teologické otázky: Ako je možné, že Boh je jeden a zároveň sú to tri osoby? Bol Ježiš Kristus naozaj plne Bohom a plne človekom? Aká mariánska úcta je správna?  Tretia časť bola zameraná viac prakticky – na Cirkev. Naozaj niet mimo Cirkvi spásy? Mala by Cirkev pripustiť rozvedených a civilne znovu zosobášených k Eucharistii? Musíme byť vždy poslušní Cirkvi?”

 

História, to nie je len súhrn dátumov a udalostí; sú to príbehy ľudí a národov, ktoré tu boli pred nami. Nie nadarmo sa hovorí, že história sa opakuje a preto sa tieto príbehy z minulosti týkajú aj nás, ľudí dnešnej doby.

Kurz Histórie ti priblíži dejiny slovenského národa v 19. a 20. storočí – teda v období, kedy sa formoval náš samostatný politický národ. Známe osobnosti ako Štúr či Kollár ti sami povedia o svojej predstave smerovania Slovákov. Ani vznik prvej ČSR neostane nepovšimnutý a dozvieš sa viac o vzťahoch Čechov a Slovákov. Najväčším čarom tohto kurzu je práve to, že sa môžeš naučiť vďaka minulosti lepšie porozumieť prítomnosti.

Kresťanstvo významným spôsobom formovalo západnú civilizáciu. Podporovalo rozvoj vedy, umenia aj kultúry. Spoluvytváralo korene Európy. Spoznávať tieto korene našej civilizácie ťa pozývajú svätý Augustín a Anton Neuwirth. Porozprávaj sa s nimi o ľudských dilemách, o potrebe konverzie aj stálosti, o ich pohľade na spoločnosť aj ich vízii, ako pretvárať svet k lepšiemu.

Umenie nám pomáha vyjadriť to, čo slovami nedokážeme obsiahnuť. Cez neho sa môžeme občerstviť krásou, aj sa dozvedieť o hlbokých pravdách o ľudskom živote. Ako by povedal Aristoteles, vďaka umeniu môžeme očistiť svoje emócie a vášne a tak očistiť aj svoj pohľad na život a svet.

Kurz Umenia chce ponúknuť nie len iný uhol pohľadu na svet, ale aj na umenie samotné. Hľadanie odpovedí na otázky: ‘Čo je umenie a čo nie? Čo je jeho cieľom? Aký je rozdiel medzi angažovaným umením a propagandou?’ ti otvoria dvere ku komplexnejšiemu vnímaniu umeleckej tvorby – do ktorej dáva autor kus seba, konfrontuje v nej rôzne spoločenské názory a tendencie a pripomína ľuďom pravdy, na ktoré, zdá sa, zabudli.

,,Na kurze umenia sme mali možnosť žasnúť nad jeho rôznymi formami, od hudby, poézie, prózy až po film, architektúru a výtvarné umenie.”

Máš pocit, že názov tohto kurzu znie príliš abstraktne a je ťažké si pod ním niečo konkrétne predstaviť? Metafyzika taká v niečom aj je a volá nás k podstate vecí, k počiatkom bytia. Na tomto kurze získaš priestor uvažovať nad materializmom a idealizmom, nad tým, ako vznikol svet, ale aj nad tým, čo bolo skôr – vajce, či sliepka.

Spoznáš základný princíp nekontradikcie, ktorý ti pomôže jasnejšie nad vecami premýšľať, zistíš, prečo je ľahké a zároveň ťažké poznávať pravdu a naučíš sa aj to, aký je rozdiel medzi podstatou, súcnom a bytím, a prečo na tom záleží.

Harmonogram týždňa

Pondelok

prváci a jednoroční študenti
17:00 Svätá omša
17:45 Seminár
19:15 Večera

Utorok

druháci a jednoroční študenti
17:00 Svätá omša
17:45 Seminár
19:15 Večera

Štvrtok

všetci
17:00 Spoločné oznamy
17:30 Seminár
19:00 Večera
19:45 Kolokvium s hosťom

Utorok, streda, štvrtok, piatok

všetci
tutoriály v malých skupinách podľa rozvrhu

Osobnostný rozvoj

Študenti sa v Kolégiu intenzívne rozvíjajú cez:

 • praktické víkendové tréningy (soft skills)
 • stretnutia so zaujímavými hosťami na kolokviách
 • život v komunite a komunitné služby
 • diskusie
 • mentoring 

MENTORING

Študenti v Kolégiu majú možnosť vybrať si mentora na základe svojich preferencií a vstúpiť tak do mentorského vzťahu, ktorý im pomôže získať cenné rady a informácie, ktoré im môžu ušetriť veľa času. Mentoring je vzťah, v ktorom skúsenejšia osoba pomáha viesť menej skúsenú osobu v určitej oblasti (kariéra, škola, vzťahy). Je to proces počas ktorého sa menej skúsená osoba radí s mentorom na pravidelnej báze (v Kolégiu 2x mesačne).

Komunitný pilier

Život v komunite podobne zmýšľajúcich mladých ľudí prináša priateľstvá a zároveň príležitosť uplatňovať hodnoty tam, kde je to najnáročnejšie – v blízkych medziľudských vzťahoch.  Priestor pre komunitný život vytvára spoločné bývanie, štúdium, stolovanie, modlitba, upratovanie a iné spoločné aktivity.

Študenti do komunity prispievajú rôzne – podľa možností svojím časom, schopnosťami a službou. Každý študent má povinné tri služby – komunitnú, upratovaciu a varenie. Komunitná služba spočíva v staraní sa o rôznu oblasť spoločného života ako napríklad manažér upratovania, florista, knihovník, zvonár či spravodajca. Na začiatku akademického roka je každému študentovi podľa jeho preferencií pridelená jedna komunitná služba. Plnenie tejto úlohy by malo zabrať najviac 1 – 2 hodiny za týždeň. 

Väčšina komunitných aktivít nie je v kalendári a odohráva sa spontánne. Každý si v nich nájde to svoje – od pozerania filmov, tancovačiek, športovania v kaštieľnom parku, výletov k ivanskému jazeru až po rôzne oslavy.

Medzi povinné komunitné aktivity patria štvrtkové komunitné večery a nedeľné poobedia počas víkendových tréningov. Ku komunitnému životu a oddychu neodmysliteľne patrí šport, ktorý prispieva k zdraviu a pomáha dosahovať antický ideál kalokagatie. Preto sme ho zaradili aj do povinného programu vo štvrtky. Okrem toho majú študenti vo voľnom čase k dispozícii park za kaštieľom, ktorý je vhodný na frisbee či futbal.

Duchovný pilier

Duchovný pilier je do vysokoškolského programu Kolégia zaradený preto, že nazeráme na človeka ako na celistvú bytosť a snažíme sa rozvíjať jeho myseľ aj charakter. Na to, aby sa získané vedomosti stali súčasťou myslenia a života študentov, aby formovali ich postoje a konanie, je potrebné ich konfrontovať s vlastným vnútrom, s duchovným rozmerom.

K tomu našich študentov pozývame rôznymi spôsobmi – priestorom kaplnky, modlitbami, svätými omšami pred začiatkom seminárov, či duchovnými obnovami.

Rešpektujeme, že duchovný život je veľmi osobnou záležitosťou každého človeka. Našich študentov si nevyberáme podľa toho, či sú veriaci a katolíci, pretože sme otvorení všetkým – veriacim, hľadajúcim aj neveriacim. Jediná podmienka v rámci duchovnej oblasti, ktorú pre prijatie študenta máme, je tá, že je ochotný vzdelávať sa v duchu kresťanských hodnôt a bude rešpektovať duchovné aktivity, ktoré sú zaradené do programu. 

Kaplnka, symbol duchovného piliera, sa nachádza priamo v kaštieli. Ponúka študentom priestor a ticho na osobné rozjímanie. Je to tiež miesto na spoločnú modlitbu prostredníctvom svätých omší, breviára, ruženca alebo chvál.

Sväté omše sú zaradené do programu preto, že vychádzame z kresťanskej tradície, ktorá v Eucharistii vidí zdroj Pravdy, Dobra a Krásy. Konajú sa každý pondelok a utorok v kaplnke, pred začiatkom seminára.

Ranné modlitby sú súčasťou nie len duchovného, ale aj komunitného života v Kolégiu. Ich cieľom je posilniť a zjednotiť komunitu a začať deň s myšlienkami na to, čo je v našom živote naozaj dôležité. Sú dobrovoľné a ich obsah je na dohode študentov. 

Duchovné sprevádzanie ponúka možnosť prediskutovať svoje otázky a problémy (nie len) v duchovnom živote s kňazom. Študenti sa môžu obrátiť na pátra Pavla Solčányho SJ, ktorý býva hneď vedľa kaštieľa.

Duchovné obnovy sa v malom formáte sa konajú počas každého víkendového tréningu, od soboty večera do nedeľného obedu. Vo väčšom formáte prebiehajú raz za semester, počas celého víkendu. Ich zámerom je dopĺňať akademické štúdium formovaním ducha. Konajú sa buď s jezuitmi v Ivanke pri Dunaji, alebo u benediktínov (v Kláštore premenenia Pána na Sampore).

Ubytovanie a strava

UBYTOVANIE

Centrom vysokoškolského programu je kaštieľ v Ivanke pri Dunaji, ktorý slúži na bývanie, stravovanie, štúdium aj výučbu. Stredné poschodie kaštieľa je miestom spoločných stretnutí – v knižnici na seminári, v jedálni pri obede či večeri, v kuchyni pri varení alebo rannej káve… Na hornom poschodí kaštieľa sú ubytované všetky dievčatá a časť chlapcov (druháci). Dievčatá si môžu vybrať svoju izbu z dvoch jednolôžkových a šiestich dvojlôžkových izieb. Dve dvojlôžkové izby, v ktorých bývajú chlapci sú priestorovo oddelené od dievčenských. Hygienické zariadenia sú oddelené tiež. Izby sú kompletne vybavené nábytkom. Okrem postelí, skríň a stolov sú tam nočné i stolné lampy, police, aj kreslá na čítanie a umývadlá. V kaštieli je aj hosťovská izba pre dievčatá.

Zvyšná časť chlapčenskej komunity býva v kaštieľnom areáli za mostíkom, v jednoposchodovej budove zvanej K10. Od K10 ku kaštieľu je to blízko – maximálne 5 minút pešo. V tejto budove bývajú chlapci na jednolôžkových izbách. Súčasťou budovy je aj plne zariadená kuchyňa, jedáleň, obývačka, sprchy, toalety a hosťovská izba pre chlapcov.

Obe budovy sú plne vybavené; v kuchyniach je všetko potrebné na varenie, pečenie a stolovanie, nechýbajú ani práčky a sušiče na prádlo.  Študenti pri ubytovaní dostanú aj vlastné kľúče od bráničiek, kaštieľa a svojich izieb. Odporúčame im priniesť si vlastnú posteľnú bielizeň, no v prípade potreby ju vieme aj požičať. 

STRAVA

Súčasťou komunitného života je aj spoločné stravovanie. Do týždenného programu sú zaradené večere študentov a akademikov, ktoré nasledujú po seminároch v pondelok, utorok a štvrtok. Pondelkové a utorkové večere pripravujú vždy traja študenti, ktorí sa na daný deň vopred prihlásia. Vo štvrtky študenti nevaria a večeru zabezpečuje Kolégium.

Pri všetkých spoločných večerách je potrebná aj obsluha, teda dvaja alebo traja študenti, ktorí sa takisto vopred prihlásia a starajú sa o servis pri stolovaní. Spoločné večere sú zahrnuté v cene školného a preto všetky náklady spojené s ich prípravou hradí Kolégium, ktoré takisto zabezpečuje stravu počas víkendových tréningov.

Stravu mimo spoločných večerí si zabezpečuje každý študent sám, na vlastné náklady. V pešej dostupnosti od kaštieľa je niekoľko predajní s potravinami. Okrem toho sú v Ivanke aj pizzerie, reštaurácie, kaviarne a pod.  Počas skúškového obdobia, tzv. Tempus fugit, prispieva Kolégium študentom na spoločné obedy, ktoré si po dohode spolu varia. 

Financovanie štúdia

Kvalitné vzdelanie mení životy, a preto túžime po tom, aby bolo dostupné pre čo najväčší počet mladých ľudí. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme získali finančné prostriedky na poskytnutie štipendií. Je pre nás cťou a povzbudením vedieť, že viac ako 500 darcov z celého Slovenska verí v silu vzdelávania Kolégia Antona Neuwirtha a dobrú budúcnosť mladých ľudí.

Vďaka týmto vzácnym darcom Ti vieme dať možnosť vybrať si štipendium až do výšky 75 % reálnych nákladov.

Výšku štipendia si vyberieš podľa svojich finančných možností. Kolégium neskúma opodstatnenosť výšky štipendia, ktorú si si zvolil. Pozývame Ťa však, aby si pozorne zvážil svoju finančnú situáciu a nežiadal automaticky najvyššie štipendium. Buď spolupatričný s tými, ktorí si kvalitné štúdium nemôžu dovoliť. 

Vzhľadom na infláciu a neustále zvyšovanie cien sa nám zvýšili aj náklady programu. Aby si to však študenti aj naďalej mohli dovoliť, zvýšili sme aj pomer najvyššieho štipendia na 75%.

Jednoročný program

Reálne ročné náklady 11 590€

Štipendium až do výšky 8 693€ (75%)

Výška štipendia od donorov
Ročný členský príspevok študenta
Výška mesačnej splátky pri 10 splátkach*
Bez štipendia
11 590 €
1 159 €
10 % - 1 159 €
10 431 €
1 043 €
20 % - 2 318 €
9 272 €
927 €
30 % - 3 477 €
8 113 €
811 €
40 % - 4 636 €
6 954 €
695 €
50 % - 5 795 €
5 795€
580 €
60 % - 6 954 €
4 636 €
464 €
70 % - 8 113 €
3 477 €
348 €
75 % - 8 693 €
2 897 €
289 €

*Zvolený ročný členský príspevok môžeš uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • mesačne v 10 splátkach
 • polročne v 2 splátkach
 • na začiatku akademického roka v celej výške

Dvojročný program

Reálne ročné náklady 9 016 €

Štipendium až do výšky 6 762€ (75%)

Výška štipendia od donorov
Ročný členský príspevok študenta
Výška mesačnej splátky pri 10 splátkach*
Bez štipendia
9 016 €
902 €
10 % - 902 €
8 114 €
811 €
20 % - 1 803 €
7 213 €
721 €
30 % - 2 705 €
6 311 €
631 €
40 % - 3 606 €
5 410 €
541 €
50 % - 4 508 €
4 508 €
451 €
60 % - 5 410 €
3 606 €
361 €
70 % - 6 311€
2 705 €
271 €
75% - 6 762 €
2 254 €
225 €

*Zvolený ročný členský príspevok môžeš uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • mesačne v 10 splátkach
 • polročne v 2 splátkach
 • na začiatku akademického roka v celej výške

Čo všetko zahŕňajú náklady na štúdium?

 • Ubytovanie v jedno-/dvojlôžkových izbách v areáli kaštieľa s kaplnkou, knižnicou a rozsiahlym parkom
 • Strava – večera v pondelok a/alebo utorok a štvrtok
 • Akademický program každý týždeň (semináre, tutoriál, kolokvium so zaujímavým hosťom)
 • Študijné materiály
 • Víkendové formačné stretnutia zamerané na celostný rozvoj osobnosti (duševné zdravie, leadership, prezentačné zručnosti, duchovný rast, finančná gramotnosť, atď.)
 • Interný a externý mentoring študenta
 • Možnosť spoznať jezuitskú a benediktínsku spiritualitu

Prospechové štipendium

Okrem tohto štipendia môžeš počas štúdia získať prospechové štipendium vo výške 35 €, ktoré každý mesiac dostane 7 študentov s najlepšími akademickými výsledkami.

Tipy na financovanie

 • Mnohým študentom pomáhajú s financovaním štúdia rodičia alebo iní členovia rodiny.  V prípade záujmu ti vieme poskytnúť informácie o tom, ako osloviť ľudí vo svojom okolí.
 • Niektorí študenti si na štúdium v Kolégiu dokážu ušetriť z vlastných príjmov napr. cez prázdninové brigády.
 • Kolégium ponúka 3-4 študentom možnosť malých brigád v priestoroch Kolégia. 
 • Počas štúdia neodporúčame externé brigády, pretože kvalitné štúdium si vyžaduje čas a sviežu myseľ. Brigáda popri štúdiu znižuje časové a mentálne kapacity študenta a oslabuje celkový zážitok z programu a komunitného života.

Čo ak nemáš status študenta?

Ak už alebo ešte nie si študentom vysokej školy a chcel/a by si študovať v Kolégiu Antona Neuwirtha, môžeš v Kolégiu absolvovať absolventskú prax, ktorá trvá 3 až 6 mesiacov. Štandardne úrad práce Kolégiu schvaľuje limitovaný počet praxantov (zvyčajne 2 – 4 študentov). Ak ti bude schválená, nemusíš si počas tejto doby platiť zdravotné poistenie a dostaneš finančný príspevok od štátu.

Prihláška a výberový proces

Hľadáme študentov, ktorí . . .

 • Sa zamýšľajú nad sebou a svetom okolo seba, radi diskutujú a sú otvorení rôznym názorom,
 • sú pripravení čeliť výzvam, dokážu si priznať chyby a učiť sa z nich,
 • túžia budovať hlboké priateľstvá v komunite,
 • chcú lepšie porozumieť viere, bez ohľadu na to, či sú veriaci, alebo nie,
 • sú vo veku od 18 do 25 rokov a vedia po anglicky.

Dôležité termíny

20. marec 2024

Deň otvorených dverí

v kaštieli v Ivanke pri Dunaji

PRIHLASOVANIE OTVORENÉ


Posledný deň na podanie prihlášky je 14. apríl 2024.
Výberový víkend sa uskutoční v termíne 17. - 18. 5. 2024.

Prihláška

 1. Napíš motivačný list (150 – 200 slov), v ktorom vysvetlíš, prečo sa do Kolégia Antona Neuwirtha hlásiš, čo od neho očakávaš a kam ťa toto štúdium podľa teba posunie.
 2. Priprav si životopis. Mal by obsahovať: tvoje vzdelanie, jazykové zručnosti, tvoju fotku, súťaže, voľnočasové aktivity a záľuby, príp. zahraničné štúdium či projekty, dobrovoľníctvo, členstvo v organizáciách a pod.
 3. Vyplň a odošli prihlášku
 4. Po našom pozvaní príď na výberový víkend.

VÝBEROVÝ VÍKEND

Výberový víkend sa uskutoční v kaštieli v Ivanke pri Dunaji od 17. a 18. mája 2024. Všetky dôležité informácie o výberovom víkende pošleme prihláseným záujemcom po ukončení prihlasovania. 

Ak už teraz vieš, že sa výberového víkendu nebudeš môcť zúčastniť osobne, prihlášku si pošli aj tak. Daj nám o tom vedieť a spoločne vymyslíme riešenie.

ČO ŤA NA VÝBEROVOM Víkende čaká?

Tešíme sa na teba!