Čo je Kolégium?

Kolégium Antona Neuwirtha vzniklo v roku 2009 ako nezávislá vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.

V súčasnosti tvoríme univerzálne vzdelávacie programy pre deti, stredoškolákov, vysokoškolákov aj širokú verejnosť.

Kolégium chce pomôcť mladým ľuďom:

  • objaviť bohatstvo západnej civilizácie v textoch veľkých autorov,
  • objaviť a rozvinúť vlastný potenciál pre dobro celej spoločnosti,
  • naučiť sa samostatne a kriticky rozmýšľať,
  • získať širší rozhľad,
  • viesť vecnú a korektnú diskusiu o súčasných problémoch.

Vízia

Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.

Ako vzdelávame

Vychádzame zo skúseností z prvotriednych vzdelávacích inštitúcii, ktoré sa upriamujú na spoločné hľadanie odpovedí na veľké otázky. Nestaviame na prednáškach, ale dôraz kladieme na diskusné semináre a akademické eseje. Práve tie vyžadujú od študentov aktívny prístup k materiálom a k tvrdeniam, ktoré obsahujú.

 

Študenti sa neučia informácie o ľuďoch alebo dielach, ktoré by mohli odrecitovať – tie si môžu zistiť bez väčšej snahy. Naopak, cieľom Kolégia je ukázať študentom, prečo je dôležité daných autorov naozaj čítať a podrobiť ich diela skúmaniu.

Kolégium pomáha študentom objaviť aké otázky myslitelia a autori riešia, ukázať, prečo sú tieto otázky dôležité aj dnes a v diskusii s ostatnými kriticky skúmať pravdivosť ich tvrdení. Ako sa tieto tvrdenia vzťahujú k nášmu životu, svetu?

Vzdelávanie v Kolégiu je takýmto spôsobom spojené aj s formáciou charakteru, ktorá sa na súčasných univerzitách vytráca. Pýtame sa otázky ako: Svätí účel prostriedky? Bol Hitler lídrom? Je morálka spoločenským konsenzom? Ktoré z chápania štátu je prijateľnejšie: štát ako vychovávateľ, alebo štát ako „nočný strážnik”? Ako vieme, že nežijeme v Matrixe? Je klamstvo vždy zlé?…

Účastníci našich programov:

✔︎ čítajú originály – pôvodné texty veľkých autorov
✘ nepoužívajú učebnice

✔︎ diskutujú o obsahu a nadčasových témach
✘ neučia sa informácie naspamäť

✔︎ dostávajú konkrétnu spätnú väzbu
✘ nie sú hodnotení známkami

✔︎ otvárajú spolu s učiteľmi nové otázky
✘ nepočúvajú pasívne prednášky

Vzdelávacie programy

Veríme, že úlohou vzdelávania je okrem objavovania skutočností o svete aj pomôcť deťom a mladým ľuďom naučiť sa samostatne uvažovať, vyhodnocovať tvrdenia a situácie, spoznávať nosné idey a diela našej civilizácie a stávať sa charakterným človekom. Všetky programy Kolégia Antona Neuwirtha stavajú na princípoch klasického a charakterového vzdelávania, ktoré kombinujú hodnotný obsah s kvalitnou metodológiou.

KAN logo copy

Vysokoškolské Kolégium je vlajkový program Kolégia Antona Neuwirtha. Študijno-formačný program internátneho typu pre študentov vysokých škôl sídli v Ivanke pri Dunaji od roku 2009 a má viac ako 200 absolventov.

Voľnočasový program pre stredoškolákov so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, komunikačných zručností a charakteru. Prebieha v spolupráci s výnimočnými stredoškolskými učiteľmi.

Vzdelávacia skupina pre deti na 1. stupni ZŠ, ktorá prebieha ako organizovaná forma domáceho vzdelávania s dôrazom na klasické vzdelávanie. Triedy sa v súčasnosti nachádzajú v Bratislave a v Ivanke pri Dunaji.

Kolégium ONLINE

Živé diskusné semináre v kurzoch na rôzne témy od filozofie a teológie, cez umenie až po výchovu - určené všetkým, ktorí túžia po kvalitnom vzdelávaní vo voľnom čase.

Príbeh Kolégia

K založeniu Kolégia Antona Neuwirtha viedlo viacero dôvodov. Prvým bola potreba kvalitného humanitného vzdelávania, ktoré na Slovensku chýbalo a ktoré by rozvíjalo myslenie a charakter študentaĎalším dôvodom bola chuť obohatiť slovenský verejný život o slušných a charakterných ľudí, ktorí budú pomáhať meniť život v našej krajine k lepšiemu.

 

Hoci Kolégium oficiálne vzniklo zápisom do Registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR dňa 6. 2. 2009, jeho skutočným otvorením bolo prijatie prvých študentov do unikátneho 9-mesačného študijno-formačného programu v pondelok 21. septembra 2009.  Sen o stabilnom vzdelávacom inštitúte sníval aj nebohý Anton Neuwirth, ktorého mnohí z nás zažili ako priateľa. Veríme, že Kolégium si svojou profesionálnou a oddanou činnosťou zaslúži niesť meno tejto významnej slovenskej osobnosti, ktorej životným mottom bolo „Liečiť zlo láskou”.

Finanční partneri

Spolupracujúce organizácie