Život v plnosti

4,99 

Má ľudský život zmysel? Dá sa prežiť šťastne a naplno? Ako nájsť odpoveď na tieto zložité otázky?

Kniha Život v plnosti je pozitívnym sprievodcom problematikou morálky a spoločnosti. Čitateľovi nepribližuje iba určitý spôsob myslenia ako kľúč k pochopeniu zmyslu zložitého sveta – kľúč k dosiahnutiu pravého šťastia, ale sprevádza ho aj základnými piliermi kresťanského myslenia a svetonázoru.

David Albert Jones osvetľuje základné univerzálne hodnoty spoločné pre všetky ľudské spoločenstvá a objasňuje, ako kresťanské učenie stavia na týchto základoch koncept odpustenia, lásky a sebadarovania. Na objasnenie súvislostí a odpovedí Cirkvi autor využíva mnohé okruhy aktuálnych problémov, ktorým dnes čelia jednotlivci aj spoločnosť ako celok.

 

„To, čo sa javí ako útla knižočka, je v skutočnosti v štyroch kapitolách zhrnutá celá všeobecná a špeciálna morálka a sociálna náuka Cirkvi. Veľkosť autora sa pozná nielen vtedy, keď príde s originálnou myšlienkou, ale aj vtedy, keď dokáže jednoducho vysvetliť a originálne skĺbiť už známe fakty či pravdy. David Albert Jones sviežim, ľahko pochopiteľným štýlom podáva najdôležitejšie pravdy morálneho a sociálneho učenia Cirkvi vo vzájomných súvislostiach a s jasným vysvetlením. Píše „nie“ moralizátorským spôsobom, ale tak, aby človek pochopil, že mravný život je úplne prirodzená a zároveň radostná a oslobodzujúca odpoveď na pozvanie Boha, ktorý ho volá k životu v plnosti. Vrele odporúčam.“

ThLic. Ján Viglaš, rektor kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne